Άγιος βίος

αγιος χαραλαμπος

Ο άγιος Χαράλαμπος ο ιερομάρτυρας έζησε 113 χρόνια για να πεθάνει πριν ο δήμιος τον αποκεφαλίσει. Η Γαλήνη, η θυγατέρα του αυτοκράτορα βλέποντας τα θαύματα που γινόντουσαν πριν ο Άγιος πεθάνει, πίστεψε και ενταφίασε με τιμές το άγιο σώμα του. Γιορτάζεται η μνήμη του στις 10 φεβρουαρίου μαζί με τα ονόματα των βασανιστών του, Πορφυρίου και Βάπτου, που πίστεψαν και αποκεφαλίστηκαν για αυτό και το όνομα της κόρης του αυτοκράτορα, Γαλήνης.
Ημέρα Εορτασμού: 
10 February
Γεννήθηκε: 
85 μ.χ
Πέθανε: 
198 μ.χ
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν παπάς στη πόλη Μαγνησία στη Μικρά Άσία και έζησε στα χρόνια του Σεπτιμίου Σεβήρου (193 - 211 μ.Χ.). Ο Σέβηρος ήταν πολέμιος του Χριστιανισμού και εξαπέλυσε διωγμό κατά των Χριστιανών.Τότε ο έπαρχος της Μαγνησίας Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να προσκηνύσει τα είδωλα. Ο Άγιος δεν το έκανε και είπε στον έπαρχο την προσήλωσή του στον Χριστό. Ο Λουκιανός διέταξε να βασανίσουν τον γέροντα.
Τον έγδυσαν και ο ίδιος ο Λουκιανός, με το ξίφος του προσπάθησε να πληγώσει το σώμα του Αγίου. Όμως, το θαύμα έγινε, κόπηκαν τα χέρια του Λουκιανού και κρέμονταν στο σώμα του Ιερομάρτυρα. Ο Άγιος με προσευχή έκανε ακόμα ένα θαύμα. Κόλησε τα χέρια πάλι στο σώμα του Λουκιανού και ήταν πάλι υγιής. Βλέποντας αυτό το θαύμα του Αγίου πολλοί από τους βασανιστές του πίστεψαν Θεό.
Αλλά ο έπαρχος δεν είχε ακόμα πειστεί και έδωσε εντολή να σύρουν τον Άγιο μέσα στη πόλη δεμένο σε ένα άλογο.
Τέλος, διέταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου, σε ηλικία 113 ετών.

Ιερά Λείψανα: 

Η Κάρα του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Κοντάκιο: 

Ἦχος δ’ . Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς φωστήρ ἀνέτειλας ἐκ τῆς ἑῴας, καί πιστούς ἐφώτισας, ταῖς τῶν θαυμάτων σου βολαῖς, Ἱερομάρτυς Χαράλαμπες· ὅθεν τιμῶμεν τὴν θείαν σου ἄθλησιν.

Κάθισμα: 

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Στῦλος ἄσειστος τῆς Ἐκκλησίας, λύχνος ἄσβεστος τῆς οἰκουμένης, Ἀθλοφόρε ἀνεδείχθης Χαράλαμπες, καὶ ἀναλάμψας ἡλίου φαιδρότερον, τὴν τῶν εἰδώλων ἐλαύνεις σκοτόμαιναν, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ὁ Οἶκος: 

Τὸν στερρὸν ὁπλίτην, καὶ Χριστοῦ στρατιώτην καὶ μέγαν ἐν Μάρτυσι, Χαραλάμπη τὸν πανένδοξον, συνελθόντες εὐφημήσωμεν· ὑπὲρ Χριστοῦ γὰρ καὶ τῆς ἀληθείας λαμπρῶς ἠγωνίσατο, καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν τρανῶς ἀνεκήρυξε, τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων κατήργησε, βασιλέα παρανομώτατον ἤλεγξε, καὶ τὴν κάραν ἐτμήθη, χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος· διὸ καὶ τὸν στέφανον εἴληφε παρὰ τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου, καὶ συμπολίτης Ἀγγέλων ἐγένετο. Ὅθεν ἡ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων, τούτου τὴν πάντιμον κάραν κατασπαζομένη, καὶ εὐφημίαις καταστέφουσα, καὶ πολλῶν δεινῶν καὶ νόσων ἀπαλλαττομένη, χαίρει τὸν Κτίστην δοξάζουσα.

Μεγαλυνάριο: 

Τὸν ἐν Ἀθλοφόροις ἱερουργόν, καὶ ἐν ἱερεῦσιν, ἱερώτατον Ἀθλητήν, τῶν θαυμάτων ῥεῖθρα, πηγάζοντα τῷ κόσμῳ, τὸν μέγαν Χαραλάμπην, ὕμνοις τιμήσωμεν.