Άγιος βίος

αγιος παντελεημονας

Ο Άγιος Παντελεήμων, ο ιατρός, γεννήθηκε στη Νικομήδεια από εύπορους γονείς που ο πατέρας του είχε καλές σχέσεις με το παλάτι. Μετά τις σπουδές του μάλιστα θα τον καλούσαν να αναλάβει την υγεία του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Τελικά όμως ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και βαπτίστηκε από τον Ερμόλαο. Έπεισε και τον πατέρα του να γίνει χριστιανός. Μετά τον θάνατο του πατέρα του μοιράζει την περιουσία του στους φτωχούς και προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή. Τέλος δέχεται μαρτυρικό θάνατο δια αποκεφαλισμού.
Ημέρα Εορτασμού: 
27 July
Πέθανε: 
305 μ.χ
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Πολιούχος: 
Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός

Ο Άγιος Παντελεήμων γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού. Τον πατέρα του τον έλεγαν Ευστόργιος και ήταν ειδωλολάρτης αλλά μετά τις νουθεσίες του γιού του έγινε χριστιανός. Το όνομα της μητέρας του ήταν Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια. Σπούδασε την ιατρική από τον Ευφρόσυνο και κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη.Βαπτίσθηκε αργότερα από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο που ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Νικομήδειας.

Αφορμή του μαρτυρίου του στάθηκε ένα θαύμα του Αγίου. Κάποτε είχε θεραπεύσει έναν τυφλό, που είπε για την θεραπεία του στον βασιλιά.Τον ρώτησε το όνομα αυτού που τον θεράπευσε και εκείνος του είπε, ο Παντελέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιος πλέον πίστευε. Ο βασιλιάς αφού τον άκουσε, αμέσως διέταξενα τον αποκεφάλισουν. Ο βασιλιάς συνέλαβε τον ίδιο τον Παντελεήμονα και διέταξε τον βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πίστεώς του.

Ο Άγιος βασανίσθηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, αλλά άντεξε τις πιέσεις αφού ο Κύριος εμφανίσθηκε μπροστά του με τη μορφή του πνευματικού του Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος.
Αφού δεν είχαν αποτέλεσμα οι βασανισμοί, διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του και ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε όχι ως Παντελέοντα αλλά ως Παντελεήμονα. Μόλις όμως ο δήμιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγισε και το σίδερο έλιωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι στρατιώτες που βρίσκονταν στον αποκεφαλισμό έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος Παντελεήμων με τη θελησή του παραδόθηκε στο μαρτύριο. Και άλλο θαύμα έμελλε να γίνει μετά τον θάνατό του. Λένε ότι από τη πληγή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα και η ελιά, στο δέντρο που τον είχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’.
Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιο: 

Ἦχος πλ. α’.
Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, καὶ ἰαμάτων τὴν χάριν παρ᾽αὐτοῦ κομισάμενος, ἀθλοφόρε καὶ Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ταῖς εὐχαῖς σου τὰς ψυχικὰς ἡμῶν νόσους θεράπευσον, ἀπελαύνων τοῦ ἀεί, πολεμίου τὰ σκάνδαλα, ἐκ τῶν βοώντων ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

Κάθισμα: 

Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Μαρτυρήσας γενναίως ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ τὴν πίστιν κηρύξας τῷ σῷ πατρί, ἀνείλκυσας πανεύφημε, τοῦ βυθοῦ τῆς ἀγνοίας, καὶ τυράννων μὴ πτήξας, τὸ ἄθεον φρόνημα, τῶν δαιμόνων κατῄσχυνας, τὸ ἀνίσχυρον θράσος· ὅθεν καὶ τὴν χάριν, ἐκ Θεοῦ ἐκομίσω, ἰᾶσθαι νοσήματα, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, Παντελεῆμον πανεύφημε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Ὁ Οἶκος: 

Τοῦ Ἀναργύρου τὴν μνήμην, τοῦ γενναίου τὴν ἄθλησιν, τοῦ πιστοῦ τὰς ἰατρείας, εὐσεβῶς ὑμνήσωμεν φιλόχριστοι, ἵνα λάβωμεν ἔλεος, μάλιστα οἱ βορβορώσαντες, ὡς κἀγώ, τοὺς ἑαυτῶν ναούς· ψυχῶν γὰρ καὶ σωμάτων ὁμοῦ τὴν θεραπείαν περέχει. Σπουδάσωμεν οὖν, ἀδελφοί, ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἔχειν τοῦτον ἀσφαλῶς, τόν ῥυόμενον ἐκ πλάνης τοὺς βοῶντας ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

Μεγαλυνάριο: 

Ῥεῖθρα ἰαμάτων ὡς ἐκ πηγῆς, χάριτι θαυμάτων, βρύει χρῄζουσι δωρεάν, ὁ Παντελεήμων, ὁ πάνσοφος ἀκέστωρ· οἱ ῥώσεως διψῶντες δεῦτε ἀρύσασθε σε.