Άγιος βίος

αγιος στεφανος

Ο άγιος Στέφανος ήταν ο Πρώτος από αυτούς που πέθαναν για την αγάπη του Χριστού και την ορθόδοξη πίστη. Ονομάστηκε Πρωτομάστορας και Αρχιδιάκονος.
Ημέρα Εορτασμού: 
27 December
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Πολιούχος: 
Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος

Ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας ήταν ο ένας μεταξύ των επτά διακόνων, που διάλεξαν οι πρώτοι χριστιανοί για να επιβλέπουν τις κοινές τράπεζες των χριστιανών και τους χειροτόνησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό ήταν πολύ κουραστικό και είχε και μεγάλη ευθύνη με τόσους αδερφούς παρ’ όλα αυτά ο Στέφανος έβρισκε καιρό και να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού.
Ο Άγιος Στέφανος αφιέρωσε τη ζωή του στο κήρυγμα του ευαγγελίου και στη φιλανθρωπική δράση. Τιμήθηκε από θεού με το χάρισμα να κάνει θαύματα. Θεράπευσε ασθενείς ασθενείς με τη δύναμη του Χριστού.

Οι Ιουδαίοι, τον μισούσαν και εξαπέλυσαν συκοφάντες ανάμεσα στο λαό, που έλεγαν ότι ο Στέφανο να βλαστημεί το Μωϋσή και το Θεό. Έτσι άρπαξαν με μίσος το Στέφανο και τον οδήγησαν στο Συνέδριο για να απολογηθεί.
Η απολογία του Στεφάνου ήταν καταπέλτης εναντίων τους. Χωρίς να φοβηθεί καθόλου,τα είπε όπως είχαν και από κατηγορούμενος έγινε κατήγορος των Ιουδαίων.Τότε οι Ιουδαίοι, τον έσυραν έξω από την πόλη, όπου τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό. Ο Στεφάνος πρίν πεθάνει είπε για τους εχθρούς του.
-Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. Δηλαδή, Κύριε μη λογαριάσεις σ’ αυτούς την αμαρτία αυτή.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδες σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιο: 

Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ὁ Δεσπότης χθὲς ἡμῖν, διὰ σαρκὸς ἐπεδήμει, καὶ ὁ δοῦλος σήμερον, ἀπὸ σαρκὸς ἐξεδήμει· χθὲς μὲν γάρ, ὁ Βασιλεύων σαρκὶ ἐτέχθη, σήμερον δέ, ὁ οἰκέτης λιθοβολεῖται· δι᾽ αὐτὸν καὶ τελειοῦται, ὁ Πρωτομάρτυς καὶ θεῖος Στέφανος.

Κάθισμα: 

Ἦχος δ’. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ.
Τὴν τοῦ Πνεύματος πηγήν, ἐν τῇ καρδίᾳ μυστικῶς, κεκτημένος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Πρωτομάρτυς ἀληθῶς, τῶν Ἰουδαίων ἀπήλεγξε τὴν αὐθάδειαν, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς, τόν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, ἀναβλαστήσαντα, τῷ τῆς σοφίας καὶ χάριτος πληρώματι, πεπληρωμένος ὁ ἔνδοξος. Ἀλλ' ὦ Τρισμάκαρ, τοὺς σὲ τιμῶντας, σῷζε θείαις πρεσβείαις σου.

Ὁ Οἶκος: 

Ὡς ἀστὴρ φαεινὸς σήμερον συνεξέλαμψε, τῇ Γεννήσει Χριστοῦ, ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος, ἀστράπτων καὶ φωτίζων τὰ πέρατα ἅπαντα, τῶν Ἰουδαίων μόνον ἠμαύρωσε τὴν πᾶσαν δυσσέβειαν, σοφίας λόγοις τούτους διελέγξας, ἀπὸ τῶν Γραφῶν διαλεγόμενος, καὶ πείθων τούτους, τὸν γεννηθέντα ἐκ τῆς Παρθένου Ἰησοῦν, Υἱὸν αὐτόν εἶναι Θεοῦ, κατῄσχυνε τούτων τὴν ἀσεβῆ κακουργίαν, ὁ Πρωτομάρτυς καὶ θεῖος Στέφανος.

Μεγαλυνάριο: 

Πρῶτος Διακόνων ἀναδειχθείς, πρῶτος τοῦ Δεσπότου, ἐχρημάτισας μιμητής· ὅθεν Ἀθλοφόρων, πρωτεύων Πρωτομάρτυς, τύπος αύτοῖς ἐγένου, πρώταθλε Στέφανε.