Άγιος βίος

αγια μαρινα

Η Αγία Μαρίνα μαρτύρησε σε ηλικία μόλις δεκαπέντε ετών για την αγάπη του Χριστού και για την πίστη της. Τα βασανιστήρια ήταν φριχτά ακόμα και για εκείνη την εποχή. Όμως δεν έχασε την πίστη της και αποκεφαλίστηκε. Πολλοί έγιναν μετά από αυτό χριστιανοί και ακολούθησαν το παράδειγμα και την πίστη της Αγίας Μαρίνας. Η εκκλησία τιμά την μνήμη της και την γενναιότητα της καρδιάς της την ημέρα του αποκεφαλισμού της και την ανακύρηξε Αγία και Μεγαλομάρτυρα.
Ημέρα Εορτασμού: 
17 July
Προστάτης: 
Λέρος, Ηλιούπολη
Γεννήθηκε: 
255 μ.χ
Πέθανε: 
270 μ.χ
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Πολιούχος: 
Αγία Μαρίνα η Μεγαλομάρτυς

Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας από πλούσια Ρωμαική οικογένεια. Ο πατέρας της, Αιδέσιος, ήταν επίσημος ιερέας των ειδώλων, γνωστός σε όλη την πόλη. Η μητέρα της πέθανε μόλις γέννησε την Μαρίνα και ο πατέρας της παρέδωσε το μωράκι σε μια γυναίκα για να το θηλάζει. Η πόλη που κατoικούσε η γυναίκα-τροφός απέιχε κοντά στα τρία χιλιόμετρα από το πατρικό της σπίτι. Η μικρή ξεχάστηκε από τον πατέρα αλλά ίσως αυτό ήταν θέλημα Θεού.
Στο περιβάλλον που ζούσε η Αγία Μαρίνα, ένα χριστιανικό περιβάλλον, άκουγε για το βίο και τα θαύματα του Χριστού και η ψυχή της γέμιζε χαρά και αγγαλίαση. Μεγαλώνοντας δεν μπορούσε παρά να συγκρίνει την βαρβαρότητα των ειδωλολατρων και την πραότητα των Χριστιανών.

Εκείνη την εποχή το έτος 270 μ.χ έπαρχος στην Αντιόχεια ήταν ο Ολύβριος, γνωστός για την βιαιότητά του και για την καταδίωξη των χριστιανών. Ο έπαρχος έμαθε ότι η κόρη του ιερέα των ειδώλων ήταν χριστιανή και διέταξε να την φέρουν ενώπιόν του.
Εκείνη, όταν ρωτήθηκε για το όνομά της απάντησε.
"Μαρίναν με λέγουσιν, της Πισιδίας γέννημα και θρέμμα, ελευθέρων γονέων τέκνον και εύχομαι να γίνω δούλη του Θεού και Σωτήρος μου Ιησού Χριστού, όστις έκαμεν όλον τον κόσμον"

Ο έπαρχος στην αρχή θέλησε να της αλλάξει γνώμη για την χριστιανική πίστη της με το καλό. Βλέποντας ότι δεν ήταν κατορθωτό αυτό , την απέιλησε και την έσυρε σε βασανιστήρια διαφόρων είδων. Πάλι όμως δεν κατάφερε κάτι και όλο και αυξάνονταν οι ειδωλολάτρες, που εξ΄αιτίας της ΜαΑρίνα πίστευαν στο Χριστό. Ο έπαρχος φοβούμενος ότι θα έχει το αντίθετο από το επιθυμητό για εκίνον αποτέλεσμα, δηλαδή να φοβηθούν και άλλοι, αποφάσισε τελικά να αποκεφαλίσει την Αγία Μαρίνα.

Οι χριστιανοί ενταφίασαν κρυφά το σώμα της κόρης. Η εκκλησία γιορτάζει την μνήμη της και την ανακύρηξε Αγία.

Ιερά Λείψανα: 

Τα ιερά Λείψανά της πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και φυλασσονταν στον ναόν του Χριστού Παντεπόπτου μέχρι την κατάληψη της Πόλης από τους σταυροφόρους.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν, σὺ κεκτημένη σεμνή, ἀνδρείως κατεπάτησας ὄφιν ἀρχέκακον, Μαρίνα πανεύφημε, ἤσχυνας Ὀλυμβρίου τᾶς πικρᾶς τιμωρίας, εὐφρανας Ἀσωμάτων τᾶς χορείας ἀθλοῦσα, διὸ ἀπαύστως πρέσβευε Χριστῷ, εἰς τὸ σωθήναι ἠμᾶς.

Κοντάκιο: 

Ἦχος δ’.
Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ὁ Οἶκος: 

Τῷ νυμφίῳ Χριστῷ, ἔρωτι τῆς καρδίας σου ἀπὸ βρέφους σεμνὴ πυρποληθεῖσα, ἔδραμες, δορκὰς ὡς διψῶσα πηγαῖς ἀειρύτοις, Παρθενομάρτυς, καὶ τῇ ἀθλήσει σεαυτήν συντηρήσασα, ἐν τῷ ἀφθάρτῳ ὄντως τοῦ Κτίστου σου, νύμφη εὐκλεής, θαλάμῳ ἔφθασας ἐστολισμένη, πεποικιλμένη, στεφανηφόρος, νικητὴς λαμπαδηφόρος, εὐθαλής, ἀφθάρτου νυμφῶνος τυχοῦσα, καὶ δεξαμένη ὡς χρυσίον, βραβεῖα νίκης τῆς σῆς ἀθλήσεως.

Μεγαλυνάριο: 

Την Λαμπάδα πάντες Τη φαεινήν, και της παρθενίας, τον ασύλλητον θυσαυρόν, τη νύμφη Κυρίου, και Άσπιλον Αμνάδα, Μαρίναν την αγίαν, ύμνοις τιμήσωμεν.