Άγιος βίος

αρχαγγελος μιχαηλ

Ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο μόνος που αναφέρεται και σαν Ταξιάρχης και υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Το όνομά του σημαίνει "Ποιός είναι όμοιος με το Θεό;" Πιστεύεται ότι κατ΄ εντολή του Θεού οι Πρωτόπλαστοι εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.
Ημέρα Εορτασμού: 
08 November
Προστάτης: 
Προστάτης κατά των σκοτεινών δυνάμεων και του κόσμου μας. Είναι ο ψυχοπομπός., Προστάτης Άγιος της πολεμική αεροπορίας.
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Πολιούχος: 
Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης

Οι Άγγελοι είναι ασώματοι καί άυλοι. Δημιουργήματα και εκείνοι του Θεού. Περικυκλώνουν τον Θρόνο του Θεού με δέος, φόβο και σεβασμό και δεν μπορούν να κοιτάξουν τον Θεό κατά πρόσωπο. Γι' αυτό και καλύπτουν με τις φτερούγες τους το πρόσωπό τους.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είπε στους άλλους αγγέλους, "πρόσχωμεν" μετά τον διαχωρισμό του Εωσφόρου από τα τάγματα των αγγέλων, σας προσέχουμε δηλαδή και έλαβε από τον θεό τον αξίωμα του Αρχαγγέλου. Ο Αρχάγγελος προσέχει το πλήθος των ανθρώπων της γης μας.

Ο αρχάγγελος εμφανίζεται από παλιά και στην Παλαιά διαθήκη και στην Καινή διαθήκη. Λέγεται ότι ήταν εκείνος που προέτρεψε τον Αβραάμ να φονεύσει τον υιόν του και ήταν εκείνος πάλι που τον συγκράτησε.. Ήταν εκείνος που έσωσε τον Λωτ μαζί με την οικογένειά του μετά την καταστροφή των Σοδόμων.

Ηταν εκείνος που προπορευόταν των Ισραηλίτων μετά την απευλευθερωσή τους από την Αίγυπτο, σαν νέφος την ημέρα και σαν φωτιά την νύχτα , για να τους δείχνει το δρόμο.
Αυτός παρουσιάστηκε στον μάντη Βαρλαάμ, ο οποίος ήθελε να καταραστεί τους Ισσδραηλίτες για να μην βρούν ποτέ τον δρόμο τους προς την Χανααν.
Αυτός παρουσιάστηκε και στον Ιησού του Nαυή απαντώντας του «Eγώ αρχιστράτηγος Kυρίου νυνί παραγέγονα».
Ακόμα ένα θαύμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ στους Κολοσσούς της Φρυγίας.

Στην περιοχή των Κολοσσών ανέβλησε πηγή με αγιασμένο νερό που θεράπευε κάθε νόσον. Έκτισαν λοιπόν οι κάτοικοι έναν ναός στο όνομα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Οι ειδωλολάτρες όμως στράφηκαν εναντίον του ιερέα του ναού, που προστάτευσε ο Αρχάγγελος και έτσι σώθηκε. Οι ειδωλολάτρες σκέφτηκαν τότε να αλλάξουν το ρου του ποταμού, να πνίξουν τον ιερέα και να καταστρέψουν το ναό.
Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ χτύπησε και με τη ρομφαία του έσκισε στα δυο τη γη και τα νερά χωνεύθηκαν μέσα. Έως σήμερα τα νερά των ποταμών χωνεύονται, γι” αυτό και το μέρος ονομάστηκε Χώναι.

Πάρα πολλά εξιστορούνται για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στις Γραφές. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο προστάτη και φύλακα της ζωής μας.

Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στα τάγματα των Ουράνιων Δυνάμεων.
Προστατεύει μαζί με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τον κόσμο μας.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’.
Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Κοντάκιο: 

Ἦχος β’.
Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοῖ θείας δόξῃς, τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἀρχηγοὶ Ἀσωμάτωv, τὸ συμφέροv ἡμῖv αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.