Άγιος βίος

αγιος σαββας

Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος ήταν Καππαδόκης μοναχός, ιερέας και ασκητής ο οποίος έζησε στην Παλαιστίνη. Ο άγιος Σάββας διέθετε κύρος, πνευματική ακτινοβολία, ασκητικά κατορθώματα, ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης, ο αυτοκράτορας με τη σύζυγό του επιζητούσαν την ευλογία. Όλα αυτά συνέτειναν στο να είναι «ο καταλληλότερος για να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα για τη λύση των προβλημάτων των κατοίκων της Παλαιστίνης και ο μόνος που θα μπορούσε να τον καθοδηγήσει στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής. Μόλις επέστρεψε ο Σάββας από την τελευταία του επίσκεψη στην Κωσταντινούπολη πέθανε σε ηλικία ενενήντα τεσσάρων ετών στις 5 Δεκεμβρίου του 532. Την ίδια ημέρα εορτάζεται και η μνήμη του.
Ημέρα Εορτασμού: 
05 December
Γεννήθηκε: 
Ιανουάριος του 439 μ.χ
Πέθανε: 
5 Δεκεμβρίου του 532 μ.χ
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος

Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος γεννήθηκε το 439μ.χ στην Μουταλάσκη της Καππαδοκίας και δεκαοκτώ ετών πήγε στην Ιερουσαλήμ. Συναντάται με τον Ευθύμιο τον Μεγάλος που τον οδηγεί στο κοινόβιο του Θεόκτιστου. Το 473 κι αφού πεθάνει ο Ευθύμιος ασπάστηκε τον ερημιτισμό. Στη συνέχεια υποχρεώθηκε να γίνει κληρικός από τον Σαλλούστιο Ιεροσολύμων και ανέλαβε τη διοίκηση των κοινοβίων και λαυρών. Θα ιδρύσει διάφορα κοινόβια και λαύρες : με πιο γνωστά το κοινόβιο της Μεγάλης Λαύρας, το 483 μ.χ δέκα χιλιόμετρα ανατολικά της Βηθλεέμ, και του Σπηλαίου. Συνολικά θα ιδρύσει τέσσερις λαύρες, έξι μοναστήρια, και τέσσερα άσυλα.

Ο Άγιος Σάββας είχε εμπλακεί και στις θεολογικές διαμάχες της εποχής του και θα υποστηρίξει τις αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου κατά των Μονοφυσιτών και κατά των Ωριγενιστών. Μάλιστα θα πάει δύο φορές στην Κωνσταντινούπολη για να υποστηρίξει Εκκλησιαστικά ζητήματα. Η πρώτη φορά ήταν το 501μ.χ και συνάντησε τον αυτοκράτορα Αναστάσιο και η δεύτερη, το 531μ.χ που συνάντησε τον Ιουστινιανό. Η δεύτερη αυτή επίσκεψή του συνδεόταν με τις καταστροφές που οι Σαμαρείτες είχαν επιφέρει σε χριστιανικούς ναούς μετά από εξέγερσή τους που εκδηλώθηκε στα 529μ.χ επειδή αντιδρούσαν στον βίαιο εκχριστιανισμό τους. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη του ζητήθηκε να ενισχύσει οικονομικά την ανοικοδόμηση και αποκατάσταση των ναών από την Σαμαρειτική εξέγερση, να βοηθήσει τους δοκιμαζόμενους χριστιανικούς, να ιδρύσει νοσοκομείο στην Ιερουσαλήμ και να χτίσει ένα είδος κάστρου στην έρημο όπου θα πήγαιναν για να προστατευτούν οι μοναχοί από τις επιθέσεις των Σαρακηνών.

Και αυτό γιατί ο άγιος Σάββας διέθετε κύρος, πνευματική ακτινοβολία, ασκητικά κατορθώματα, ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης, ο αυτοκράτορας με τη σύζυγό του επιζητούσαν την ευλογία. Όλα αυτά συνέτειναν στο να είναι «ο καταλληλότερος για να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα για τη λύση των προβλημάτων των κατοίκων της Παλαιστίνης και ο μόνος που θα μπορούσε να τον καθοδηγήσει στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής.
Μόλις επέστρεψε ο Σάββας από την τελευταία του επίσκεψη στην Κωσταντινούπολη πέθανε σε ηλικία ενενήντα τεσσάρων ετών στις 5 Δεκεμβρίου του 532. Την ίδια ημέρα εορτάζεται και η μνήμη του.

Ιερά Λείψανα: 

Το Ιερό Λείψανο του Αγίου βρίσκεται χωρίς φθορά στην ομώνυμη Μονή Ιεροσολύμων.
Ένα δάκτυλο με σάρκα του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Αγίου Ραφαήλ Γρίβας Κιλκίς.
Ένα μέρος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιο: 

Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς ἀπὸ βρέφους τῷ Θεῷ θυσία ἄμωμος, προσενεχθεὶς δι᾽ ἀρετῆς, Σάββα μακάριε, τῷ σε πρὶν γεννηθῆναι ἐπισταμένῳ· ἐχρημάτισας Ὁσίων ἐγκαλλώπισμα, πολιστής τε τῆς ἐρήμου ἀξιέπαινος· διὸ κράζω σοι, Χαίροις Πάτερ ἀοίδιμε.

Κάθισμα: 

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Τὸν βίον εὐσεβῶς, ἐπὶ τῆς γῆς ἐκτελέσας, δοχεῖον καθαρόν, σὺ τοῦ Πνεύματος ὤφθης, φωτίζων τοὺς ἐν πίστει σοι, προσιόντας Μακάριε· ὅθεν αἴτησαι, τὸν σόν Δεσπότην φωτίσαι, τὰς ψυχὰς ἡμῶν, τῶν ἀνυμνούντων σε Σάββα, θεόφρον Πατὴρ ἡμῶν.

Ὁ Οἶκος: 

Σοφίας ὑπάρχων βλάστημα, Σάββα Ὅσιε, παιδιόθεν ἐπόθησας Σοφίαν τὴν ἐνυπόστατον· ἣ συνοικήσασά σοι, ἀπὸ γῆς σε ἐχώρισε, καὶ πρὸς ὕψος ἀνήγαγεν, ἐξ ἀΰλων ἀνθέων πλέξασα στέφανον, καὶ τῇ σῇ ἐπιθεῖσα ἡγιασμένῃ κάρᾳ θεόφρον· ᾧπερ κεκοσμημένος, ἐξιλέωσαι τὸ Θεῖον, τοῦ δοθῆναί μοι σοφίαν λόγου ἐπαξίως, ὅπως ἀνυμνήσω τὴν ἁγίαν σου κοίμησιν, ἣν ἐδόξασε Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν· διὸ καὶ ἡμεῖς κράζομέν σοι· Χαίροις Πάτερ ἀοίδιμε.

Μεγαλυνάριο: 

Ὤφθης ὑποτύπωσις καὶ κανών, θεοφόρε Σάββα, ὡς τοῦ Πνεύματος θησαυρός, Ὁσίων Πατέρων, ῥυθμίζων καὶ ἰθύνων, πρὸς κλῆρον ἀφθαρσίας τοὺς πειθομένους σοι.