Άγιος βίος

αγιος νικητας

Δεν ξέρουμε πολλά για τον Άγιο Νικήτα.Ήταν γότθος και μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Η εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη του στις 15 του Οκτώβρη. Ο βασανισμός του προκειμένου να αρνηθεί την πίστη του ήταν φριχτός. Το δε μίσος των βαρβάρων ήταν τόσο μεγάλο, που δεν τους έφταναν τα βασανιστήρια αλλά τον έριξαν και στη φωτιά όπου βρήκε τραγικό θάνατο.
Ημέρα Εορτασμού: 
15 September
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Νικήτας ο Γότθος ο μεγαλομάρτυρας

Ο Άγιος Νικήτας ήταν Γότθος, η δε φυλή του έμενε πέρα του Ίστρου ποταμού στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Από μικρός ο Νικήτας διδάχθηκε την χριστιανική θρησκεία από το Γότθο επίσκοπο Θεόφιλο.
Κάποτε ο ηγεμόνας Αθανάριχος συνέλαβε το Νικήτα και του ζήτησε με απειλητικό τρόπο για να απαρνηθεί το Χριστό, αλλά αυτός αρνήθηκε. Διέταξε αμέσως βασανισμούς όπου του έσπασαν τα κόκαλα με τον πιο φρικτό τρόπο.
Το μίσος των Βαρβάρων ήταν τόσο μεγάλο που δεν τους έφτανε μονο αυτά τα βασανιστήρια αλλά τον έριξαν στη φωτιά, όπου βρήκε το θάνατο. Το λείψανο το πήρε κάποιος ευσεβής χριστιανός και το διαφύλαξε σε θήκη.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Νίκην ἔστησας, κατὰ τῆς πλάνης, νίκης εἴληφας, ἄφθαρτον γέρας, ἐπαξίως Νικήτα φερώνυμε, σὺ γὰρ νικήσας ἐχθρῶν τὴν παράταξιν, διὰ πυρὸς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιο: 

Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Τῆς πλάνης τεμών, τὸ κράτος τῇ ἐνστάσει σου, καὶ νίκης λαβών, τὸ στέφος τῇ ἀθλήσει σου, τοῖς Ἀγγέλοις ἔνδοξε, συναγάλλῃ Νικήτα φερώνυμε, σὺν αὐτοῖς Χριστῷ τῷ Θεῷ, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Ὁ Οἶκος: 

Γνῶσιν ἐνθεὶς τὴ ψυχή μου, κάθαρόν μου τὴν φρένα καὶ τῶν σῶν ἐντολῶν ἐργάτην Σῶτερ ἀνάδειξον, ἵνα ἰσχύσω καταπαλαῖσαι τὰς ποικίλας τῶν παθῶν μου ἐπαναστάσεις, νικητικὸν ἀφθαρσίας βραβεῖόν τε δέξασθαι, πρεσβείαις τοῦ σοῦ γενναίου ἀθλοφόρου Νικήτα, φιλάνθρωπε∙ καὶ γὰρ αὐτὸς ἡμᾶς ἐν τῇ μνήμῃ αὐτοῦ συνεκαλέσατο, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.