Άγιος βίος

αγιος μελετιος

Ο Άγιος Μελέτιος, αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας γεννήθηκε στην Μελιτηνή της Μικρής Αρμενίας. Το 357 μ. χ εκλέγεται επίσκοπος Σεβαστείας αλλά πααιτείται. Πηγαίνει στη Συρία. Επανέρχεται στην αντιόχεια αλλά εξορίζεται και πάλι. Η εξορία του τελείωσε ορίστικά επί Ιουλιανού του Παραβάτη. Τελικά ο Μέγας Θεοδόσιος καλεί τον Αγιο Μελέτιο στη Β'οικουμενική Σύνοδο αλλά ο Άγιος κοιμάται πριν τελειώσει η Σύνοδος. Στη κηδεία είναι και ο ίδιος ο αυτοκράτορας.
Ημέρα Εορτασμού: 
12 February
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
381 μ. χ.
Γένος: 
Άνδρας
Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας

Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε το 310 μ.Χ. στην Μελιτηνή της Μικρής Αρμενίας. Λίγο μετά το έτος 357 μ.Χ., ο Επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης Ακάκιος, εκλέγει τον Άγιο Μελέτιο ως Επίσκοπο Σεβαστείας. Οι οπαδοί του προηγουμένου Επισκόπου Σεβαστείας Ευσταθίου, δεν τον δέχονται και παραιτείται. Πηγαίνει στη Βέροια της Συρίας. Το 360 μ.Χ. εκλέγεται Πατριάρχης Αντιοχείας. Όταν ο Άγιος έφθασε στην Αντιόχεια, όλοι οι πιστοί βγήκαν στους δρόμους, για να τον υποδεχθούν. Στη νέα του όμως έδρα ο άγιος Μελέτιος παρέμεινε ένα μόνο μήνα, αφού οι αιρετικοί Αρειανοί έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337 - 361 μ.Χ.) να τον εξορίσει στην Αρμενία και να εκλέξει στη θέση του τον παλαιό συνεργάτη του Αρείου Ευζώιο. έτσι πηγαίνει στην Αρμενία.
Ο ιερός Χρυσόστομος διηγείται το εξής.,Όταν διατάχθηκε η απομάκρυνση του Αγίου από την Αντιόχεια, ο διοικητής τον οδηγούσε έξω από την Αντιόχεια με άμαξα για να πάρει στον δρόμο της εξορίας. Οι Χριστιανοί το επληροφορήθηκαν και αμέσως έτρεξαννα τον συνδράμουν. Όταν είδαν το διοικητή κατάλαβαν ότι τον εξόριζαν και άρχισαν να λιθοβολούν τον αντιπρόσωπο του αυτοκράτορος. Και τότε ο Άγιος Μελέτιος προστάτευσε με το σώμα του το διώκτη του.

Η εξορία του Αγίου τελείωσε στις αρχές του έτους 362 μ.Χ. από τον νέο αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη (361 - 363 μ.Χ.). Ο Άγιος εξορίσθηκε και πάλι την άνοιξη του 365 μ.Χ. και το 371 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ουάλη (364 - 378 μ.Χ.) στην περιοχή Γήτασα της Αρμενίας, κοντά στα σύνορα της Καππαδοκίας, και είχε συχνή επαφή και επικοινωνία με τον Μέγα Βασίλειο. Επανήλθε στην Αντιόχεια το έτος 379 μ.Χ. Αμέσως συνεκάλεσε Σύνοδο, η οποία ομολογούσε την πίστη στις αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και κατεδίκασε όλες τις αιρέσεις.

Όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379 - 395 μ.Χ.) συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ. τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Μελέτιος εκλήθηκε να λάβει μέρος στη Σύνοδο.
Δυστυχώς, ο Άγιος κοιμήθηκε λόγω ασθενείας, πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου. Στην κηδεία πήγε και ο αυτοκράτορας, τον δε επικήδειο είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης.

Το ιερό λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα με μεγάλη πομπή στην Αντιόχεια και εναπετέθη στον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου ΑντιοχείαςΟ Άγιος Μελέτιος στον ομώνυμο ναό.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.
Νόμον ἔνθεον, ἐμμελετήσας, τὴν οὐράνιον, γνῶσιν ἐκλάμπεις, τὴ Ἐκκλησία Ἱεράρχα Μελέτιε, τὴν γὰρ Τριάδα κηρύττων ὁμότιμον, αἱρετικῶν διαλύεις τᾶς φάλαγγας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος

Κοντάκιο: 

Ἦχος β’. Τοὶς τῶν αἱμάτων σου ρείθροις.
Ὀρθοδοξίας τοὶς τρόποις κοσμούμενος, τῆς Ἐκκλησίας προστάτης καὶ πρόβολος, ἐδείχθης παμμάκαρ Μελέτιε, καταπυρσεύων τὰ πέρατα δόγμασι, λαμπτὴρ Ἐκκλησίας φαεινότατε.