Άγιος βίος

αγιος ευσταθιος

Ο Άγιος Ευστάθιος αξιωματικός του ρωμαικού στρατού μετά από όραμα που είδε έγινε Χριστιανός μαζί με όλη την οικογένειά του την γυναίκα του Θεοπίστη και τα δυό του παιδιά, Αγάπιο και Θεόπιστο. Γιά την πίστη τους μαρτύρησαν και οι τέσσερεις μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι το 117 μ.χ.
Ημέρα Εορτασμού: 
20 September
Γένος: 
Άνδρας
Άγιος Ευστάθιος και η συνοδεία του, Θεοπίστη η σύζυγος του, Αγάπιος και Θεόπιστος τα παιδιά του

Ο Ευστάθιος ήταν αξιωματικός γενναιότατος στη Ρώμη και Χριστιανός έγινε με θαυμαστό τρόπο.

Πήγε για κυνήγι ελαφιών και είδε στα κέρατα ένος ελαφιού έναν σταυρό και άκουσε μία φωνή που τον καλούσε στην ορθή πίστη. Έτσι πίστεψε και βαπτίστηκε παίρνοντας το όνομα Ευστάθιος από Πλακίδας που ονομαζόταν πριν, καθώς επίσης και η γυναίκα του που λεγόταν Τατιανή μετονομάστηκε σε Θεοπίστη, αλλά και τα δυο τους παιδιά μετονομάστηκαν Αγάπιος και Θεόπιστος.

Ο αυτοκράτωρ Τραϊανός έμαθε το συμβάν, του αφαίρεσε τον ανώτερο στρατιωτικό βαθμό που είχε και τον εξόρισε μαζί και την οικογένειά του. Τους εξόρισαν όμως χώρια και ο Ευστάθιος στεναχωρήθηκε πολυ.

Μετά από χρόνια, όταν ο Τραϊανός είχε την ανάγκη και τη γενναιότητα του αξιωματικού του τον θυμήθηκε και τον επανέφερε στην ενεργό δράση. Χάρι στον Ευστάθιο ο Τραιανός πήρε την νίκη και ο αυτοκράτορας του επέτρεψε να ξαναβρεί την οικογένειά του.

Ο διάδοχος, όμως, του Τραϊανού, Αδριανός, απαίτησε από τον Ευστάθιο να προσφέρει θυσίες στα είδωλα. Ο Ευστάθιος, βέβαια, αρνήθηκε, και ο αυτοκράτορας διέταξε να βασανιστεί και αυτός και η οικογένεια του.
Τελικά, ο Ευστάθιος με την οικογένεια του πέθαναν μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι (117 μ.Χ.).

Ιερά Λείψανα: 

Μέρος των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αγαπίου βρίσκονται στον ομώνυμο ρωμαιοκαθολικό Ναό της Βενετίας.
Μέρος των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Θεοπίστης βρίσκονται στον ομώνυμο ρωμαιοκαθολικό Ναό της Βενετίας.
Μέρος των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θεόπιστου βρίσκονται στον ομώνυμο ρωμαιοκαθολικό Ναό της Βενετίας.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἀγρευθεῖς οὐρανόθεν πρὸς εὐσέβειαν ἔνδοξε, τὴ τοῦ σοὶ ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε, ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καὶ ἤστραψας ἐν ἄθλοις ἱεροίς, σὺν τὴ θεία σου συμβίω καὶ τοὶς υἱοίς, φαιδρύνων τοὺς βοώντας σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δείξαντι σὲ ἐν παντί, Ἰὼβ παμμάκαρ δεύτερον.

Κοντάκιο: 

Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Τὰ πάθη Χριστοῦ, σαφῶς μιμησάμενος, καὶ τούτου πιών, πιστῶς τὸ ποτήριον, κοινωνὸς Εὐστάθιε, καὶ τῆς δόξης σύγκληρος γέγονας, παρ' αὐτοῦ τοῦ πάντων Θεοῦ, λαμβάνων ἐξ ὕψους θείαν ἄφεσιν.

Κάθισμα: 

Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Εὐσεβείας τοῖς τρόποις ἀνδραγαθῶν, καρτερίας τοῖς πόνοις ὑπεραθλῶν, νέος ἀνηγόρευσαι, Ἰὼβ Μάρτυς πανένδοξε· τῶν γὰρ τερπνῶν τοῦ βίου, παθῶν τὴν ἀφαίρεσιν, σὺν γυναικὶ καὶ τέκνοις, Θεῷ ηὐχαρίστησας· ὅθεν ἐπὶ τέλει, τῶν ἀγώνων ὡς νίκης, βραβεῖον παρέσχε σοι, τὴν τοῦ αἵματος πρόσχυσιν, Ἀθλοφόρε Εὐστάθιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων, ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Ὁ Οἶκος: 

Ὕμνον μοι δώρησαι ὁ Θεός μου, ἀνυμνῆσαι καὶ λέγειν νυνὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἀθλοφόρου σου Κύριε, ὅπως εὐρύθμως ἐγκωμιάσω τὸν γενναῖον ἐν τοῖς ἄθλοις Εὐστάθιον, τὸν νικητὴν ἐν πολέμοις ἐχθρῶν γεγονότα ἀεί, τὸν μέγαν ἐν εὐσεβείᾳ, καὶ χορῷ τῶν Μαρτύρων ἐκλάμψαντα· σὺν τούτοις γὰρ ψάλλει ἀπαύστως σοι, μετ' Ἀγγέλων ὁ πάνσοφος, λαμβάνων ἐξ ὕψους θείαν ἄφεσιν.