Άγιος βίος

αγιος αγαθονικος

Ο Άγιος Αγαθόνικος μαρτύρησε μαζί με άλλους των οποίων την μνήμη τιμά η εκκλησία μας στις 22 Αυγούστου. Η εποχή εκείνη άγρια και άδικη κατά των Χριστιανών και όσοι ήθελαν να πιστέψουν στην Χριστιανική θρησκεία Έτσι και στην περίπτωση του Άγιου Αγαθόνικου. Δεν ξέρουμε πολλά για την ζωή του. Το μόνο που υπάρχει είναι η στιγμή της σύλληψης και του μαρτυρίου του.
Ημέρα Εορτασμού: 
22 August
Γένος: 
Άνδρας
Άγιος Αγαθόνικος, Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρέπιος, Ακίνδυνος και Σεβηριανός

Ο Άγιος Αγαθόνικος μαρτύρησε μαζί με άλλους των οποίων την μνήμη τιμά η εκκλησία μας στις 22 Αυγούστου. Η εποχή εκείνη ήταν άγρια και άδικη κατά των Χριστιανών και όσοι ήθελαν να πιστέψουν στην Χριστιανική θρησκεία Έτσι και στην περίπτωση του Άγιου Αγαθόνικου. Δεν ξέρουμε πολλά για την ζωή του. Το μόνο που υπάρχει είναι η στιγμή της σύλληψης και του μαρτυρίου του. Έτσι όταν ο κόμης Ευτόλμιος επέστρεφε από τον Πόντο, που είχε πάει να καταδιώξει χριστιανούς, σταμάτησε στην Κάρπη όπου βρήκε τον Ζωτικό και τον θανάτωσε μαζί με τους μαθητές του. Εκεί έμαθε ότι ο πρίγκιπας της πόλης έγινε χριστιανός από κάποιο Αγαθόνικο. Συνέλαβε και τον πρίγκιπα και τον Αγαθόνικο και αφού τους τιμώρησε μαζί με άλλους χριστιανούς, τους οδήγησε στο βασιλιά, που βρισκόταν στη Θράκη. Αλλά στο δρόμο, κοντά σε ένα χωριό ονομαζόμενο Ποταμός, σκότωσε τους Ζήνωνα, Θεοπρέπιο, Ακίνδυνο και Σεβηριανό, διότι από τις πολλές πληγές που είχαν στα πόδια τους, δεν μπορούσαν πλέον να βαδίσουν. Όταν έφθασε στο χωριό Άμμους κοντά στη Σιλυβρία, με βασιλική διαταγή αποκεφάλισε, έτσι όπως τους είχε δεμένους, τον Αγαθόνικο, τον πρίγκιπα και τους άλλους χριστιανούς.

Ιερά Λείψανα: 

Η Κάρα του Αγίου Αγαθόνικου βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.
Τμήμα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αγαθονίκου βρίσκεται στη Μονή Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’ . Θείας πίστεως.
Νίκης τρόπαιον, κατὰ τῆς πλάνης, Ἀγαθόνικε, λαμπρὸν ἐγείρας, τῶν ἄφθαρτων ἀγαθῶν, κατηξίωσαι τοῦ γὰρ Δεσπότου ζηλώσας τὸν θάνατον, τῆς ἀθανάτου ζωῆς ὤφθης μέτοχος. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιο: 

Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικὸς.
Τὴν κλῆσιν ἀγαθήν, κεκτημένος θεόφρον, ἀνδρῶν τῶν πονηρῶν, ἀπεστράφης τὸ σέβας, μὴ πτήξας τὰ βάσανα, Ἀγαθόνικε ἔνδοξε· ὅθεν γέγονας, τῶν ἀγαθῶν κληρονόμος, καὶ ἀπείληφας, σὺν τοῖς συνάθλοις ἀξίως, τὸν ἄφθαρτον στέφανον.

Ὁ Οἶκος: 

Τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον καθικέτευε, Ἀγαθόνικε πάνσοφε, τοῦ ἀγαθῦναι τὴν κάκωσιν τῆς ἐμῆς καρδίας, καὶ δωρήσασθαι λόγον μοι, τοῦ ἀξίως ὑμνῆσαί σου τούς ἀγῶνας, οὓς ἤθλησας ὑπὲρ τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν, πῶς πανταχόθεν περιεσκόπεις οἷά περ ποιμήν, μάρτυς, καὶ τοὺς λύκους ἐκδιώκων ἐποδήγεις σου τὴν ποίμνην πρὸς γῆν ἀληθείας, βοῶν ἐν παρρησίᾳ· Ὡς πρόβατα ἐγνώσθημεν σφαγῆς· διὸ θάνωμεν, ἵνα κομισώμεθα τὸν ἄφθαρτον στέφανον.